Technická angličtina

Kurzy technickej angličtiny sú vhodné pre technikov, inžinierov a ostatný technický personál firiem, ktorí potrebujú komunikovať v angličtine so svojimi kolegami a klientmi a ktorí potrebujú čítať anglické manuály, príručky a inú dokumentáciu.

Tieto kurzy predstavujú kombináciu základnej všeobecnej angličtiny, niektoré vybrané časti obchodnej angličtiny a špecifickú technickú terminológiu, ktoré študenti potrebujú pre úspešnú komunikáciu vo svojom pracovnom prostredí, a to v rôznych technických odboroch.

Aby kurz vyhovoval potrebám a požiadavkám klientov, učebný obsah a oblasti z jazyka sa prispôsobujú jednotlivým klientom v závislosti od ich špecializácie a ich východiskovej jazykovej úrovne. Vyučovanie zvyčajne prebieha v malých skupinkách alebo formou one-to- one kurzov.

Som kvalifikovaný pedagóg a kurzy technickej angličtiny vediem už viac než 10 rokov. Bohaté skúsenosti mám okrem leteckej angličtiny s výučbou v týchto oblastiach:
  • Personál údržby letiska (komunikačné technológie a navigačné prístroje a zariadenia)
  • Strojárstvo a technológie
  • Stavebníctvo
  • Naftársky a ropný priemysel
  • Informačné technológie
  • Projektovanie a technologické postupy
Každá hodina využíva množstvo materiálov aj s odbornou tematikou (špeciálne odborné knihy, časopisy, autentické nahrávky, videá, školiace materiály, internetové zdroje, správy zo sveta techniky a iné).
Čas a miesto, kde bude kurz prebiehať je možné prispôsobiť potrebám klienta.

Prihlásenie alebo bližšie informácie:
apalockova@stonline.sk / 00421 (0)907 477 763.
Slovenčina English