Letecká angličtina

Som kvalifikovaný učiteľ a ICAO hodnotiteľ/examinátor a som členom tímu ENG-NAV Test Service Provider držiaceho licenciu na preskúšanie leteckého personálu pod číslom TSP 001/2013 udelenú Leteckým úradom SR. Kurzom leteckej angličtiny sa venujem už 9 rokov a mám v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Klientom poskytujem nasledujúce kurzy:
 • Angličtina pre pilotov
 • Angličtina pre RLP (riadiacich letovej prevádzky)
 • AB initio
 • Angličtina pre personál letiska
 • Angličtina pre palubných sprievodcov, letušky a stewardov

Angličtina pre pilotov a riadiacich letovej prevádzky

Tieto kurzy leteckej angličtiny sú určené pre pilotov leteckých spoločností a pilotov vrtuľníkov, ako aj pre riadiacich letovej prevádzky, ktorí potrebujú zvládnuť ICAO skúšku jazykovej spôsobilosti a chcú si zlepšiť, či udržať svoju jazykovú úroveň. Tieto kurzy sú vhodné pre tých, ktorých cieľom je dosiahnuť úroveň 4, čo predstavuje prevádzkové znalosti, alebo pre tých, ktorých úroveň je vyššia a chcú si občerstviť svoje jazykové zručnosti a pripraviť sa na ICAO preskúšanie.

Kurzy obsahujú výučbu vybraných jazykových oblastí všeobecnej angličtiny, ako aj špecifickú terminológiu, frazeológiu a s letectvom súvisiace témy. Obsah pozostáva z jednotlivých modulov, ktoré zahŕňajú potrebnú gramatiku a slovnú zásobu, bežne používaný jazyk aj frazeológiu, ktoré sú kľúčové pre efektívnu komunikáciu a úspešné zvládnutie rutinných aj nerutinných a núdzových situácií.

Kurzy sú šité na mieru študentom podľa ich potrieb a požiadaviek a osnova a úroveň vychádzajú z aktuálnej úrovne klientov. Na každej hodine sa precvičujú všetky zručnosti kľúčové pre ICAO preskúšanie (tie, ktoré sú počas ICAO preskúšania hodnotené):
 • Výslovnosť
 • Slovná zásoba
 • Vetná skladba
 • Porozumenie
 • Plynulosť
 • Interakcia
Pozrite tabuľku – ICAO Language Proficiency Rating Scale

Každá hodina využíva množstvo materiálov s leteckou tematikou (špeciálne odborné knihy, časopisy, autentické nahrávky, videá, školiace materiály, internetové zdroje, správy zo sveta letectva a iné).

Pozrite vzorovú osnovu kurzu – English for Pilots and ATCs

AB Initio

Tento kurz je určený budúcim pilotom a riadiacim letovej prevádzky, ktorí sa ešte neučili špecifickú leteckú frazeológiu a tým, ktorí majú len základné vedomosti z leteckej angličtiny. Kurz predstavuje špeciálnu terminológiu a potrebné oblasti jazyka a pomáha im v príprave na zvládnutie jazykovej úrovne 4 podľa ICAO požiadaviek na jazykovú spôsobilosť. Kurz zahŕňa nasledujúce témy:
 • Letisko a personál letiska
 • Lietadlo a jeho časti
 • Systémy lietadla
 • Princípy letu
 • Kokpit a základné prístroje
 • Predletová kontrola
 • Navigácia
 • Meteorológia
 • Štandardné postupy
 • Štandardná frazeológia
 • Nerutinné a núdzové situácie:
  • núdzové situácie súvisiace s počasím (námraza, turbulencie, sopečný popol, strih vetra atď.), stret s vtákom, ľudské chyby, zlyhanie motora, požiar na palube, agresívne správanie v letectve, pristátie na brucho, zlyhanie elektrického / hydraulického systému atď.
Každá hodina využíva množstvo materiálov s leteckou tematikou (špeciálne odborné knihy, časopisy, autentické nahrávky, videá, školiace materiály, internetové zdroje, správy zo sveta letectva a iné).

Angličtina pre personál letiska

Tento kurz je určený členom personálu pracujúcemu na letisku, ktorí vo svojej práci potrebujú každý deň komunikovať s anglicky hovoriacimi pasažiermi či inými zákazníkmi. Obsah kurzu, štruktúra, jednotlivé témy a oblasti jazyka sa prispôsobujú individuálnym potrebám a požiadavkám klientov.

Každá hodina využíva množstvo materiálov s relevantnou leteckou tematikou (špeciálne odborné knihy, časopisy, autentické nahrávky, videá, školiace materiály, internetové zdroje, správy zo sveta letectva a iné).

Angličtina pre palubný personál, letušky a stewardov

Tento kurz je určený palubným sprievodcom, letuškám a stewardom, ktorí vo svojej práci potrebujú každý deň komunikovať v angličtine. Kurz obsahuje špeciálnu slovnú zásobu, frázy a tie oblasti jazyka, ktoré sú nevyhnutné pri komunikácii tohto personálu s pilotmi a pasažiermi. Kurz zahŕňa nasledujúce témy:
 • Letisko a personál letiska
 • Predletový brífing
 • Privítanie a usadenie pasažierov
 • Jedlo a nápoje
 • Problémy pasažierov
 • Zdravotné problémy
 • Sťažnosti
 • Agresívni pasažieri v lietadle
 • Núdzové situácie a evakuácia
 • Pristátie a opustenie lietadla
Každá hodina využíva množstvo materiálov s relevantnou leteckou tematikou (špeciálne odborné knihy, časopisy, autentické nahrávky, videá, školiace materiály, internetové zdroje, správy zo sveta letectva a iné).
Všetky kurzy sú možné vo forme individuálnych “one-to-one” alebo ako skupinové kurzy, pričom čas a miesto je možné prispôsobiť potrebám klienta.

Bližšie informácie:
apalockova@stonline.sk / 00421 (0)907 477 763.
Slovenčina English